Företagsrekonstruktion är ett förfarande där ett företag som bedöms ha en god affärsidé men som av någon anledning har råkat i ekonomiskt trångmål, kan rekonstrueras utan konkurs. Skillnaden mellan konkurs och företagsrekonstruktion är således att vid en konkurs avvecklas företaget definitivt. En företagsrekonstruktion innebär att man försöker avveckla företagets skulder, varefter verksamheten kan fortsätta helt eller delvis.

En företagsrekonstruktion går till på följande sätt:

 1. En ansökan om företagsrekonstruktion ges in till tingsrätten. Ansökan görs oftast av bolaget självt (ibland med hjälp av den tilltänkte rekonstruktören), men kan också göras av en fordringsägare. Den som ansöker brukar föreslå en rekonstruktör som denne har förtroende för.
 2. Tingsrätten beslutar om att bolaget ska beviljas företagsrekonstruktion och en rekonstruktör utses.
 3. Genom rekonstruktionsbeslutet fryses bolagets skulder och bolaget får ett skydd mot angrepp från fordringsägarna.
 4. Rekonstruktören fattar beslut om lönegaranti till bolagets anställda.
 5. Rekonstruktören informerar bolagets fordringsägare om rekonstruktionen, om bolagets ekonomiska ställning och de tilltänkta rekonstruktionsåtgärderna
 6. Ett borgenärssammanträde äger rum i tingsrätten.
 7. Rekonstruktionen pågår och verksamhetsförändringar påbörjas.
 8. Var tredje månad omprövar tingsrätten om rekonstruktionen skall tillåtas fortsätta eller inte. Rekonstruktionen kan pågå upp till 12 månader.
 9. Om det finns förutsättningar för att skriva ned bolagets skulder inleds en ackordsförhandling och rekonstruktören lägger fram en redogörelse över bl.a. bolagets ekonomiska ställning, orsakerna till betalningssvårigheterna, uppgift om den utdelning som kan påräknas i en konkurs, upplysning om huruvida egendom har frångått gäldenären under sådana förhållanden att den kan bli föremål för återvinning, om gäldenären har gjort sig skyldig till brott mot sina borgenärer samt hur gäldenären har fullgjort sin bokföringsskyldighet.
 10. I förekommande fall fattar tingsrätten beslut om ackord varvid nedskrivning och sedermera även betalning sker av bolagets skulder.
 11. Rekonstruktionen avslutas.

Företagsrekonstruktion är alltså en form av tillstånd som kan ges till ett företag som håller på att gå i konkurs. Som själva ordet beskriver ger tillståndet möjlighet för företaget att under en tid rekonstruera sin verksamhet för att kunna undvika att behöva gå i konkurs. När ett företag har betalningssvårigheter kan tingsrätten besluta om företagsrekonstruktion där en rekonstruktör förordnas som går igenom verksamheten i företaget. Rekonstruktören undersöker då om verksamheten helt eller delvis kan fortsätta och i så fall hur det skulle kunna ske. Det kan till exempel handla om att man behöver göra en ekonomisk uppgörelse med fordringsägarna som företaget står i skuld till för att kunna driva vidare verksamheten. Det man gör är alltså att försöka avveckla företagets skulder för att kunna driva vidare verksamheten. Till skillnad från en konkurs, där hela verksamheten avvecklas, leder en företagsrekonstruktion till att verksamheten helt eller delvis drivs vidare. Ofta innefattar också en konstruktion att man skär ner på personal för att spara pengar. Ibland läggs också delar av verksamheten ner helt för att kunna driva vidare verksamheten som helhet och undvika att hamna i en konkurs. Under rekonstruktionstiden läggs också ofta företagets lån om, tillgångar säljs av och kostnadsstrukturen ses generellt över. Fordringsägarna, det vill säga de som företaget står i skuld till får normalt inte betalt under rekonstruktionen eftersom själva syftet med rekonstruktionen är att ge företaget möjlighet att försöka reda ut sina ekonomiska problem. Ett företag under rekonstruktion betalar alltså inte sina skulder. Rekonstruktören har som uppgift att samtala med alla fordringsägare och besluta om en betalningsuppgörelse, ett så kallat ackord. Vanligtvis pågår en rekonstruktion i tre månader men förlängning kan ske upp till tolv månader.

Vidare information om företagsrekonstruktion

Det är inte bara dåligt skötta och mindre trovärdiga företag som drabbas av ekonomiska problem. Även välskötta företag med starka produkter och varumärken kan få betalningsproblem om det vill sig illa. Dessa problem kan ha många olika orsaker: intäkterna kan ha minskat och företaget har inte lyckats anpassa sig till det nya läget tillräckligt snabbt. Det kan också bero på en större kundförlust, en oväntad kostnad eller att företaget är bundet till ett alltför långt och dyrt avtal. En företagsrekonstruktion är ofta ett effektivt sätt att rädda ett företag som i grunden är lönsamt. En avgörande faktor för om en företagsrekonstruktion ska lyckas är tiden. Ju tidigare ett förfarande startas, desto större är chansen att rekonstruktionen lyckas.

Vid den första kontakten måste företagsledningen tillsammans med rekonstruktören reda ut om det är möjligt med en företagsrekonstruktion. En viktig förutsättning för detta är att företaget bedöms kunna göra en vinst inom en inte allt för avlägsen framtid. Dessutom är det viktigt att det går att genomföra ett ackord med bolagets fordringsägare. Detta innebär fordringsägarna går med på att skriva ner fordringarna med en viss procentsats. När man har gjort en noggrann analys av verksamhetens nuvarande läge och framtidsutsikter så upprättar man en ansökan om företagsrekonstruktion som sedan skickas in till tingsrätten.

Den ansökan om företagsrekonstruktion som ska lämnas till tingsrätten ska innehålla följande information:

 • Kort berättelse om gäldenärens ekonomi och varför företaget har hamnat i betalningssvårigheter.
 • En förteckning över alla företagets borgenärer.
 • En redogörelse för hur företaget tycker att företagets verksamhet ska bedrivas i framtiden.
 • Ett förslag om vem som ska vara rekonstruktör och en förklaring till varför denna person anses lämplig för uppdraget.

Om tingsrätten kommer fram till att det krisdrabbade företaget inte har medel att betala sina skulder kan det bli en företagsrekonstruktion. Om tingsrätten inte tror att det finns möjlighet att syftet med rekonstruktion uppnås ska ansökan avslås.

När företagsrekonstruktion beviljas tar rekonstruktören över den löpande driften och ledningen av företaget. Rekonstruktören har stora befogenheter. Rekonstruktören kan avskeda personal, avskeda företagsstyrelsen och bestämma om en del av företaget eller dess lager ska säljas samt om företagets verksamhet ska ändras. Rekonstruktören ska upprätta en rekonstruktionsplan. När det gäller den fortsatta verksamheten kräver Skatteverket i allmänhet att alla skatter och avgifter betalas och redovisas in i vanlig ordning. Om företaget inte kan betala sina skatter, kan Skatteverket bevilja ett anstånd på skattebetalningen. I övrigt får företaget inte betala några skulder som uppkommit innan rekonstruktionen inleddes utan tillstånd från rekonstruktören. Fordringsägarna kan heller inte få några skulder betalda genom exekutiva åtgärder som utmätning eller konkurs (vissa undantag finns). Ett undantag från förbudet att betala skulder finns finns dock. Om en borgenär har en handpanträtt eller retentionsrätt d.v.s. skulle en borgenär ha fått en pant, så kan borgenären lösa in panten och på så sätt få betalt, även under det att en företagsrekonstruktion pågår (en pant är en lös tillgång som en borgenär kan ha fått mot ett lån, medan en retention är en egendom. I allmänhet bör inte företaget överlåta, pantsätta eller upplåta en egendom som har en väsentlig betydelse för företagets verksamhet, till exempel ett kontor där verksamheten sker, eller någon, annan liknande lokal. Vidare får företaget inte ingå nya avtal eller ikläda sig nya skulder utan rekonstruktörens samtycke. Skulle ett avtal ingås utan rekonstruktörens medgivande blir avtalet ogiltigt och saknar laglig rätt. Skulle rekonstruktören bevilja att företaget ingår nya avtal under företagsrekonstruktion får det företaget som ingår nya avtal en särskild förmånsrätt (dvs rätt att få betalt före de andra borgenärerna) efter företagsrekonstruktionen är slut, eller vid en eventuell konkurs, en s.k superförmånsrätt.

Vad beträffar rekonstruktörens rätt att avskeda personal ska noteras att den statliga lönegarantin träder in efter beslut om företagsrekonstruktion. Detta betyder att länsstyrelsen betalar lön (upp till fyra basbelopp) till företagets anställda. Det är inte bara lönen som ersätts, även provision, bonusar och ersättning för tjänstebil omfattas av lönegarantin. Detta gäller även för semesterlön för det år som företagsrekonstruktionen pågår, liksom för tidigare års semesterår och semesterersättning vid tiden för uppsägningen. Vid uppsägning utgår uppsägningslön. I allmänhet ska medel som utbetalats genom lönegarantin återbetalas av företaget i den mån skulden inte är en del av ackordet eller annat bestämts.

En av rekonstruktörens viktigaste uppgifter är att försöka förhandla fram en ekonomisk uppgörelse – ett s.k ackord – med företagets fordringsägare. En ackordsuppgörelse kan ingås frivilligt mellan företaget och fordringsägarna – ett s.k underhandsackord. Dessutom kan även en majoritet av borgenärerna rösta för ett ackord, som då blir ett påtvunget ackord för minoriteten av borgenärer som kanske har motsatt sig ackordet. Det händer även att en borgenär vid ingående av ett ackord kan avstå från sin fordran. Detta kan inträffa om det finns en påtaglig risk att borgenär får en sämre utdelning vid en eventuell konkurs, till exempel om borgenär har ett affärsavtal som kan ge borgenären rätt till fortsatt handel med företaget.

Det skall noteras att rekonstruktören är skyldig att även tillvarata borgenärernas intresse av att få betalt. Rekonstruktören ska sammankalla borgenärer till ett borgenärssammanträde. Ett sådant sammanträde ska äga rum, tidigast tre men senast fem veckor, efter att ett företag har beviljats företagsrekonstruktion. Till sammanträdet ska ställföreträdare för företaget samt rekonstruktören inställa sig. Det är rekonstruktörens uppgift att bestämma vilka (om de är många) som har rätt att sammanträda tillsammans med rekonstruktören och företagets ställföreträdare. Detta därför att de som kallas till ett sammanträde har rätten att bilda en borgenärskommitté som ska samråda med rekonstruktören vid större beslut som kan komma. En sådan borgenärskommitté får högst ha tre medlemmar. Till den kommittén får även en anställd i företaget sitta med, om företaget har haft mer än 25 anställda.

Avslutningsvis ska framhållas att kostnaderna för företagsrekonstruktionen betalas av företaget som genomgår företagsrekonstruktionen. Priset för själva rekonstruktionen varierar en hel del eftersom kostnaden beror på hur komplicerad situationen är för företaget i fråga och hur lång tid det tar att komma fram till ett avslut. Rekonstruktören begär ofta förskott och debiterar i regel löpande för vidtagna åtgärder. Med andra ord påverkas kostnaderna för en företagsrekonstruktion av hur mycket tid som rekonstruktören tvingas lägga på arbetet. Ju fler fordringsägare som vill ha betalt desto mer komplicerat är det ofta. Rekonstruktören är nämligen den som förhandlar om skulderna. Rekonstruktören måste ju kunna motivera borgenärerna att gå med på ett ackord, då de efterskänker en del av fordringarna som de ställer på företaget.